Patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt : En kvalitativ litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig sjukdom som drabbar många individer, framförallt äldre. I Sverige får ca 28 000 individer akut hjärtsvikt varje år. Den vanligaste orsaken till hjärtsvikt är ischemisk hjärtsjukdom och högt blodtryck. Syftet: Att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Metod: Litteraturöversikt som är baserad på 12 vetenskapliga kvalitativa artiklar. Resultat: Patienter upplevde begränsningar i dagliga aktiviteter. Detta påverkade sömnrutin, socialt liv och känslor. Familj och vänner spelar en viktig roll i patienternas liv. Acceptans av sjukdomen och vara positiv upplevde som nödvändig för att hantera dagliga livet. Patienter upplevde brist på information från sjukvården. Slutsats: Symtom som andfåddhet och trötthet begränsar patientens aktiviteter. Det är viktigt att patienter bli delaktiga i sin hälsa genom att lära sig om sin sjukdom. Sjuksköterskans ansvar är att motivera och stärka patienterna samt uppmuntra dem att leva ett hälsosamt liv. Det är sjuksköterskans ansvar att lyssna på patienternas situation och främja deras välbefinnande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)