Check! Projektmedarbetares behov av progress och struktur : En kvalitativ studie av Work Flow-metoden

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka om det strukturella stöd som Work Flow (ett event baserat på Pomodorometoden) erbjuder upplevs vara till nytta i en projektmedarbetares vardag. En kvalitativ undersökning belyser varför sju projektmedarbetare söker denna struktur i sin arbetsdag och vilken nytta erfarenheterna upplevs ge. En tematisk analys resulterade i sex teman. Resultatet beskriver hur projektmedarbetares tillgänglighet försvårar fokus på de egna arbetsuppgifterna och beskriver behovet av sammanhang och förståelse i en fri arbetsroll. Därefter beskrivs projektmedarbetares upplevelse av Work Flow. Här framhäver respondenterna den inre bekräftelse, kontroll och känsla av progress som metoden ger. Detta möjliggör prioriteringar både av arbetsuppgifter och aktiva pauser. Slutligen beskrivs arbetsmetodens nytta i vardagen. Administrativa sysslor upplevs passa bättre och upplevelsen av progress i dessa är positiv. Dock finns svårigheter att implementera rutinen i sin vardag. Respondenterna ser stora fördelar med att införa Work Flow i egna projektorganisationens arbetssätt för att skapa arbetsro, samarbeten och bättre resultat. En diskussion kopplad till the Progress Principle belyser resultaten ur motivationssynpunkt. Slutsatsen är att Work Flow har potential att förbättra projektledares och projektgruppers vardag genom att skapa en tydligare känsla av framåtrörelse, en bättre tidsmedvetenhet även i planeringsfasen samt en bättre insikt i övriga teammedlemmars uppgifter. Metoden kan skapa en positiv förbättring både för individen och projektorganisationen genom ökad motivation, arbetsglädje, kreativitet och produktivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)