Lärares implementering av hälsa i ämnet idrott och hälsa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Kunskapsöversikten undersöker forskning kring begreppet hälsa och dess inflytande i ämnetidrott och hälsa. Syftet har varit att undersöka hur hälsa tar sig till uttryck i undervisningen ochvilka tillvägagångssätt lärare anser lämpar sig väl för detta kunskapsområde. Frågeställningensom legat till grund för vår kunskapsöversikt är:Hur implementerar lärare hälsa i idrottsundervisning? Metoden som har använts i arbetet medkunskapsöversikten är systematisk informationssökning av vetenskapligt material viadatabaserna ERIC via EBSCO, ERC, Swepub och SPORTDiscus. ERIC, ERC ochSPORTDiscus har använts för att finna engelskspråkigt material medan Swepub har använt försvensk litteratur. Resultaten visar att begreppet hälsa upplevs av flertal lärare som svårdefinierat och tillsammansmed tolkningsbara och något otydliga styrdokument leder det till en subjektivundervisningspraktik och en oklarhet kring hur hälsa bör konkretiseras. Det framkommer attlärares osäkerhet när det kommer till undervisning av hälsa sträcker sig under en lång tid, bådeunder tidigare läroplan, lpo 94, fram till rådande läroplan lgr11.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)