Beteendeaktivering : En app för behandling av depression

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

Sammanfattning: Följande rapport beskriver ett projektarbete inom kursen TDDD96 Kandidatprojekt i pro-gramvaruutveckling vid Linköpings universitet som genomfördes våren 2021 av sju studen-ter. Projektet innefattade utvecklingen av en mobilapp med målet att skapa en digital im-plementation av den psykologiska behandlingsformen beteendeaktivering. Resultatet avprojektet blev en komplett mobilapp med samtlig nödvändig funktionalitet för beteende-aktivering och en användarmanual för att underlätta användandet av appen och behand-lingsformen. Följande rapport innefattar även sju fördjupande individuella delar relevantatill området rapporten behandlar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)