Immigranters upplevelse av hälsa och välbefinnande utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Aktiviteter i dagliga livet kan ses som ett grundläggande behov för att utvecklas och skapa kontroll i livet. Upplevelser av värde i aktiviteter kan skapa personlig mening, vilket ger potential till hälsa och välbefinnande. Då immigranter utgör en stor växande grupp i världen och påverkas av exkluderande faktorer till aktivitet, ses ett behov av att sammanställa aktiviteters betydelse för immigranters hälsa och välbefinnande. Syfte: Att sammanställa nuvarande kunskapsläge om vuxna immigranters upplevelser av hur aktiviteter i dagliga livet påverkar deras hälsa och välbefinnande, utifrån ValMO´s värdetriad. Metod: Litteraturöversikt med utgångspunkt i deduktiv analys utifrån ValMO´s värdetriad. Vidare användes induktiv analys för kategorisering och tolkning av data från de tolv inkluderade artiklarna. Resultat: Resultatet visade på hälsofrämjande upplevelser utifrån genererade värdeupplevelser av aktivitet. Konkreta värden utifrån förmågor och kapaciteter gav värdeupplevser som känsla av kontroll, kroppslig och mental styrka. Sociosymboliska värden sågs i samhörighet, identitetet och kommunikation, där tillhörighet, inkludering och aktivitetskontinuitet var viktiga. Självbelönande värden utgjordes av glädje och njutning, ensam eller tillsammans med andra. Slutsats: Samtliga tre kategorier av aktivitetsvärden, med sociosymboliska värden som mest förkommande visade sig skapa upplevelser kopplade till hälsa och välbefinnande hos immigranter. Det finns ett behov av att uppmärksamma aktiviteters betydelse för vägen in i det nya samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)