Charlie och Sara : Narration, heteronormativitet och lesbiskhet i Margareta Subers Charlie

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för genus, kultur och historia

Författare: Anna Dahllöv; [2005]

Nyckelord: Literature; Litteraturvetenskap;

Sammanfattning: This essay explores the novel Charlie by Margareta Suber (1932) through lesbian narrative theory. The result is a revealing on how the lesbian main character can be established as a lesbian subject against the male and heterosexual narrative; how she escapes a simple male positioning in the narrative, how she subverts categorisation, how she parttakes in female bonding, and how she disturbs heteronormativity.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)