Betydelsen av barngruppens storlek i förskolan : En enkätstudie riktad till verksamma pedagoger i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med denna studie har varit att lyfta fram hur pedagoger i förskolan förhåller sig till en verksamhet med vad de anser vara en stor barngrupp. Vi har genomfört en kvantitativ studie med hjälp av en enkät. Enkäten var riktad till verksamma pedagoger i förskolan. En del av studien, byggd på 50 enkäter, visade på att de flesta pedagogerna hade starka känslor kring barngruppsstorleken och hur den påverkade dem själva och förskolans verksamhet. Studien gav oss en tydlig bild av att pedagogernas upplevelse av bristande måluppfyllelse krockar med barnens rättigheter i förskolan. En del av våra slutsatser är att politiker, pedagoger och föräldrar tillsammans måste kräva att barnen ska få den trygga miljö de har rätt till i förskolan och att förskolepersonalen ska få de förutsättningar som behövs för att kunna genomföra sitt uppdrag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)