Hållbar mobilitet i skidorter : en studie av arbetet för en hållbar mobilitet i svenska fjälldestinationer

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Denna studie handlar om hur fjällturism på olika sätt kan arbeta för att minska sin miljöpåverkan av persontransporter. Det finns en tydlig trend inom dagens turism som säger att naturen lockar fler människor än någonsin. Turistdestinationer i svenska fjällen beräknas få fler turister och en ökad besöksnäring. Samtidigt skapar turismen stora miljöpåverkningar, framför allt på grund av att många besökare transportera sig med bil. Detta är en stor utmaning för svenska fjällturismdestinationer. Antalet transporter måste minska i framtiden. Detta kommer att kräva stora strukturella förändringar och insatser från turistindustrin, som står för en stor del av de infrastrukturella investeringarna i dessa områden. Idag sker omställningen mot miljövänliga transportalternativ för långsamt. Därför är det viktigt att medvetenhet om vikten av denna omställning sprids och blir tydlig. Bilen ses för många som en självklar del i sättet vi transporterar oss på, men forskning visar att bilanvändandet måste minska för att vi ska kunna uppnå ett hållbart transportnät. För att de svenska fjälldestinationerna ska kunna uppnå en fortsatt positiv utveckling i antalet besökare måste kollektiva alternativ samt gång och cykel prioriteras. Detta har redan gjort med framgång på många liknande platser i världen. I min studie tar jag bland annat upp exempel från alperna där en omställning skett från bilberoende till miljövänliga alternativ. En sådan omställning har visats kunna påverka besöksnäringen positivt när den integreras och utformas på ett sätt som underlättar resandet, skapar bättre tillgänglighet och gynnar det lokala samhället. En sådan förändring beskrivs som komplex och kräver samverkan mellan samhällets olika aktörer, beslutsfattare och befolkning. Detta är viktigt eftersom ett välfungerande transportsystem utvecklas av alla som använder det och omställningsprocessen sker genom en gemensam beteendeförändring. Jag har valt att närmare undersöka skidorten Åre för att identifiera hur arbetet kring omställningen mot hållbara alternativ utvecklas. Det sker idag satsningar på kollektivt resande och cykelbanor i Åre men på många platser är det glest befolkat och detta försvårar satsningar på kollektiva alternativ. Bilberoendet är utbrett och står för en stor del av kommunens utsläpp av växthusgaser. Många som besöker Åre tar sig också dit med bil vilket skapar påfrestningar på miljö och människor. För att uppnå målen om en hållbar mobilitet måste Åre och andra svenska fjälldestinationer göra satsningar på miljövänliga transportmedel. Genom att utnyttja underlaget av turister har dessa orter möjlighet att utveckla de kollektiva nätet och göra satsningar på hållbara alternativ. För att detta ska kunna genomföras krävs samverkan. Skistar är ett företag som har stor påverkan på Åres utveckling. Samarbetet mellan Skistar och övriga aktörer måste förbättras och styra riktningen för transportnätet i en hållbar riktning. Detta är bara möjligt om konkreta gemensamma mål fastställs. De satsningar som görs för de alternativa transportmedlen måste också marknadsföras och anpassas för att omställningen ska locka och accepteras av samhället liksom turistnäringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)