Kreativt skapande och psykiskt välbefinnande : relationen mellan kreativt skapande och psykiskt mående bland gymnasieelever

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Madeléne Olsson; Julia Smetana-nilsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I denna studie undersöks och analyseras relationen mellan ungdomars kreativa skapande och deras psykiska välbefinnande. Studien bygger på fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju elever från tredje året på en gymnasieskola i Umeå. Samtliga elever går estetiska gymnasieprogram. En intervju bygger på en fokusgrupp med tre personer, medan resterande intervjuer är enskilda. Materialet har analyserats utifrån konventionell innehållsanalys där meningsbärande enheter valts ut och formats till ett antal olika kategorier. Resultatet visar att det kreativa skapandet är ett sätt att få utlopp för känslor och tankar samt att det kreativa skapandet har en terapeutisk effekt. I studien framkommer även att kreativt skapande kan ha negativa effekter såsom press och jämförelse bland ungdomar. Därmed finns det tudelade meningar kring kreativt skapande och dess påverkan på ungdomars psykiska välbefinnande. Studiens slutsats är att kreativt skapande kan användas i behandlingssyfte, vilket har goda effekter på ungdomars psykiska välbefinnande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)