Genus i historieundervisningen- En lägesanalys av hur genus införs, tillämpas och förmedlas på en multikulturell skola i Malmö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Författare: Linnea Isljung; Shkurte Momcilla; [2012]

Nyckelord: genus; pedagogik; multikultur; normer;

Sammanfattning: Sammanfattning/ Abstract Vi har i vårt examensarbete granskat ett utvecklingsarbete med genus med på en grundskola med förhoppningen att detta kan ha en positiv inverkan på en utbildningsinstitution. I vår lägesanalys har vi granskat utvecklingsarbetet utifrån intervjuer och observationer för att undersöka vilka pedagogiska verktyg som används för införandet och mottagandet av genus på Stenkulaskolan. Vi har också beskrivit hur en genuspedagog har bistått skolledningen med sina kunskaper för att vidareutbilda lärare som i sin tur förmedlar genus till eleverna och hur detta utbyte går till. Vi har också granskat om det uppstår kunskapsbärande konflikter baserade på tvärkulturella möten. För att få ett bredare perspektiv har vi valt att använda oss av begreppet ”mångkulturell” för att påvisa att etniska grupper också konstrueras i skolan och hur detta kan förknippas med genus. Under arbetets utveckling har vi kommit fram till att det finns en bristfällig kunskap hos eleverna om genus och att läromedlen också saknar denna aspekt till stor del. Vi kan även konstatera att kursplanen inte förklarar vissa begrepp som skulle kunna underlätta undervisningen. Ett problem vi kunnat identifiera på ett övergripande sätt är att normkritik inte förekommer i särskilt stor utsträckning vilket kunde ha bidragit till källkritiskt tänkande hos elever och lärare. Nyckelord: Genus,Genuspedagogik, Jämställdhet, Normer, Mångkulturell skola och Historieundervisning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)