Resultatmanipulation inför aktiefinansierade nordiska förvärv : En djupdykning i serieförvärvare

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Den här studien avser främst att bestämma huruvida nordiska förvärvare som finansierar uppköp via apportemissioner brukar sig av resultatmanipulation i kvartalen kring förvärvet. Syftet sträcker sig dessutom till att avgöra om den effekten är större för serieförvärvare än för enstaka förvärvare. För att studera resultatmanipulationen används en uppskattning av diskretionära periodiseringar som härleds från den modifierade Jonesmodellen samt ett antal kontrollvariabler. Datainsamlingen har utförts via databasen Refinitiv Eikon. Resultatet bekräftar med statistisk signifikans hypotesen att förvärvare som använder emitterade aktier som transaktionsmedel manipulerar resultatet genom diskretionära periodiseringar innan förvärvet för att sedan återvända till en naturlig nivå. Slutsatsen bör dock tolkas försiktigt då regressionsanalysen kännetecknas av volatila förklaringsgrader. En deskriptivt lägre nivå av diskretionära periodiseringar kan även utläsas från serieförvärvare relativt enstaka förvärvare men utan statistisk signifikans. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)