Kunskapsdelning med användning av applikationen Wiki : En kvantitativ studie om hur kunskap hos anställda ska motiveras till att vilja utbyta kunskap mer med varandra

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: Wiki är en applikation där kunskap kan utbytas mellan användarna på ett säkert sätt och som möjliggör att idéflödet ökar på företag vilket kan leda till att en stor kunskapsbank skapas. Syftet med denna studie är att ge svar på hur kunskapsdelning sker mellan människor med hjälp av Wiki och varför användandet av Wiki skiljer sig mellan olika användare. Kandidatuppsatsen har utförts på olika it/logistik företag i Kronobergs region. Studien har utförts genom en kvantitativ metod och baseras på UTAUT (Unified theory of acceptance and use of technology) modellen.  Resultatet analyserar faktorer som påverkar användarnas motivation och Wikis användbarhet till kunskapsdelning som verktyg. Slutsatsen besvarar frågeställningen som ställs i syftet, om varför användandet av Wiki skiljer sig mellan användarna, vilket visade sig ha en koppling till ledningens stöd/feedback.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)