Blockchain inom revision

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund/Problem Blockchain är ett tämligen nytt fenomen inom revision. I tidigare forskning går det att läsa om blockchain som ett nytt fenomen som kommer hjälpa revisorn att effektivisera och diversifiera sitt arbete. Andra forskare menar på att blockchain kan helt tar över professionen. De flesta forskare ser det från ett mer kritiskt perspektiv och menar på att revisorn kommer ha fortsatt stor roll i samhället. Syfte Studiens syfte är att skapa ökad förståelse för blockchain och hur den påverkar revisorsprofessionen. Studien bidrar till diskussionen om blockchain kan anses som ett hot eller en möjlighet för revisorsprofessionen. Metod I denna studie används en kvalitativ metod med en litteraturöversikt som grund.Data och kunskap kring ämnet samlas först in på ett explorativt och induktiv sätt och analyseras genom en tematisk analys för att identifiera mönster och ge oss en holistiskt vy över ämnet. Sedan utförs strukturerade sökningar av de stora teman som genererades av den tematiska analysen. Slutsats Sammanfattningsvis kom studien fram till att blockchain, rent teoretiskt, har potential till att helt ta över revisorsprofessionen. Det återstår dock många utmaningar som fortfarande behöver lösas för att detta ska bli verklighet. Implementeringen av blockchain förväntas effektivisera och förändra revisornsarbete och sätta högre krav på en mer teknisk utbildning. Vilket kommer att styrka revisorn som en profession enligt professionsteorin. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)