Arbetsterapeutens arbete med vårdhund som redskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

Sammanfattning: Det finns litteratur som beskriver att kontakt med vårdhund ger ökad motivation, bättre koncentrationsförmåga och ökat välbefinnande, dessutom blir insatserna från vårdpersonal effektivare. Olika professioner inom vården beskriver mycket positiva resultat av vårdhundens medverkan. Det finns litteratur om vårdhundens goda effekt inom bland annat äldreomsorgen, men det finns inte så mycket om på vilket sätt hunden används. Därför är det en angelägenhet att undersöka hur arbetsterapeuter använder sig av vårdhund som ett redskap för att möjliggöra aktivitet. Urvalsgruppen bestod av nio stycken legitimerade arbetsterapeuter som arbetar med vårdhund i olika verksamheter inom vården i Sverige. Författarna genomförde semistrukturerade intervjuer över telefon utifrån en förberedd intervjuguide, intervjun spelades in. Bearbetning av data genomfördes med innehållsanalys. Resultatet visar att arbetsterapeuten använder sin professionella kunskap som arbetsterapeut och vårdhundsförare i sitt arbete. Vad som genomsyrar resultatet är även att vårdhunden används för att motivera klienter till aktivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)