Hållbar utveckling - Alla tycker det är viktigt, men ingen har tid att jobba med det

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Hållbar utveckling – ”alla tycker det är viktigt, men ingen har tid att jobba med det”. Ur ett projektnätverksperspektiv Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Service Management SMKK01 Kandidatuppsats 15 hp. 31 maj 2011 FÖRFATTARE: Danica Caganic, Patricia Larsson Cwenar & Seyde Mourad HANDLEDARE: Cecilia Fredriksson & Mia Larson PROBLEMFORMULERING: Ett projekt består i de flesta fall av många aktörer med olika bakgrund som tillsammans samverkar för ett gemensamt mål och syfte. Det kan dock uppstå svårigheter för samverkan mellan aktörerna eftersom de inte alltid har samma intressen. Vi frågar oss därför om det är möjligt att alla aktörer i ett projektnätverk kan samverka och följa gemensamma strategier för hållbar utveckling? SYFTE: Syftet med vår uppsats är att genom en fallstudie av stadsförnyelseprojektet H+ studera olika aktörers samverkan samt deras arbete med strategier för att uppnå hållbar utveckling. FRÅGESTÄLLNING: Hur arbetar och samverkar aktörerna internt inom stadsförnyelseprojektet H+ för hållbar utveckling? Vilka strategier använder aktörerna internt inom projektet H+ för att uppnå hållbar utveckling? METOD: Kvalitativa intervjuer med aktörer i H+, samt dokumentstudier om H+. Vi har analyserat empirin utifrån de teorier som vi valt till studien. TEORI: Uppsatsen är uppbyggd kring två huvudteorier; Projektnätverk, som används som perspektiv för att analysera hur H+ aktörer samverkar och arbetar för att uppnå Hållbar utveckling. Hållbar utveckling som används för att identifiera strategier för hållbar utveckling utifrån organisatoriska strategier för miljöarbete. SLUTSATS: Denna studie har funnit att det finns svårigheter kring samverkan i ett projektnätverk för att uppnå hållbar utveckling. Däremot har ett projektnätverk som H+ bra uppsatta strategier för hur målet med hållbar utveckling ska uppnås, men ingen konkret samverkan för hur detta ska fullgöras. Slutsatsen är att det krävs samverkan för att hållbar utveckling ska uppnås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)