STUDENTERS STRATEGIER FÖR EN BÄTTRE HÄLSA Strategier som studenter på Sahlgrenska Akademin använder sig av för att bibehålla aktivitetsbalans i vardagen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa har under de senaste åren ökat bland studenter på Sahlgrenska Akademin. Över hälften av studenterna upplever psykisk ohälsa och många överväger att avbryta sina studier på grund av bland annat stress. Inom arbetsterapi anses aktivitetsbalans vara en viktig del för att hälsa ska kunna uppnås. Genom aktivitetsbalans med rätt mängd av olika aktiviteter kan personer uppnå välmående, tillfredsställelse och hälsa. Strategier påverkar kunskap och lärande på ett positivt sätt och kan bidra till att aktivitetsbalans bibehålls under studietiden. Idag finns omfattande kunskap kring sambandet mellan aktivitetsbalans och hälsa. Dock finns ett kunskapsgap kring vilka strategier som studenterna på Sahlgrenska Akademin använder sig av för att bibehålla aktivitetsbalans i vardagen och därmed uppleva hälsa. Syfte: Syftet med studien var att beskriva strategier som studenter på Sahlgrenska Akademin använder sig av för att bibehålla aktivitetsbalans i vardagen. Metod: Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med studenter på Sahlgrenska Akademin, vilka hade studerat i minst ett år och använde sig utav strategier för att bibehålla aktivitetsbalans. Rekrytering av deltagare skedde genom informationsblad samt snöbollsmetoden. Intervjuerna har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman.Resultat: Resultatet utgjordes av sex kategorier: Fysisk aktivitet, Att ha en struktur, Social Gemenskap, Hitta sin lärostil, Meningsfulla aktiviteter och Acceptera sig själv. Av resultatet framkom att strategierna bland annat bidrog till allmänt bättre mående, att sömnen förbättrades och att strategierna även motverkade stress.Konklusion: Strategier i form av Fysisk aktivitet, Att ha en struktur, Social gemenskap, Hitta sin lärostil, Meningsfulla aktiviteter och Acceptera sig själv har visat sig vara till stor hjälp för deltagarna för att kunna bibehålla aktivitetsbalans i vardagen. Strategierna upplevs av deltagarna ha en god effekt på studierna samt på hälsan. Då aktivitetsbalans är kopplat till hälsa är det därmed till stor vikt att det finns utrymme för att kunna använda sig av strategier i samband med studier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)