Digitala medier -Ett verktyg inom hälsofrämjande arbete? : En litteraturöversikt

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Att arbeta hälsofrämjande blir allt mer viktigt för sjuksköterskan för att minska vårdbelastningen och kostnaden i framtiden, samt även minska andelen kroniska sjukdomar. I sjuksköterskans arbete ingår att utveckla både sig själv och omvårdnaden. Inom sjuksköterskans kärnkompetenser finns informatik där e-hälsa finns som begrepp där interventioner räknas in.  Syfte: Syftet var att undersöka effekter av allmänsjuksköterskans användande av digitala medier i hälsofrämjande arbete. Metod:  En litteraturstudie av 11 kvantitativa artiklar med analys i fyra steg enligt Friberg (2017). Resultat: Av de artiklar som granskades hade majoriteten positiva signifikanta resultat gällande fysisk hälsa och diet, psykisk hälsa, riskbeteende samt compliance gällande diet och medicinering. Slutsats: Att använda digitala medier inom e-hälsa för hälsofrämjande arbete har en positiv effekt för patienterna och kan underlätta och effektivisera sjuksköterskans arbete. Detta kan leda till en ökning av hälsofrämjande interventioner med digitala medier för att minska förekomsten av, eller hantera kroniska sjukdomar i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)