Följsamheten av SBAR vid muntlig rapportering mellan sjuksköterska i ambulans och personal på akutmottagning

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Det finns en tydlig koppling mellan bristfällig kommunikation och brister i patientsäkerheten. Akutsjukvården i Skåne ska, för att säkerställa kvalitén på rapporten använda den standardiserade kommunikationsmallen SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation) vid överrapportering av patienter. Syfte: Att undersöka följsamheten av SBAR vid muntlig rapport mellan sjuksköterska i ambulans och personal på akutmottagning. Metod: En kvantitativ observationsstudie med 40 observationer. Resultaten analyserades med Mann Whitney U-test. Resultat: Inga studiedeltagare uppnådde 100 % följsamhet. Högst procentuell följsamhet (75 %) under huvudrubrik A (aktuellt tillstånd), lägst följsamhet (3 %) under R (rekommendation). Jämförande analys indikerade liten skillnad i följsamheten mellan akutrum och överlämningsdisk. Konklusion och implikation: Studien visar varierande följsamhet av SBAR vilket öppnar för framtida forskning om möjlighet till förbättring inom ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)