Tre äldre kvinnors livsberättelser : En kvalitativ studie kring biografiskt lärande

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Befolkningens livslängd ökar både i Sverige och resten av världen. Människor i  högre ålder påverkas av ålderism, vilket leder till ett snävt och förminskande synsätt i samhället gentemot äldre människor. Uppsatsens syfte är att skildra äldre  människors livsberättelser och genom dessa undersöka vad intervjupersonernas  uppfattning är kring deras åldrande samt vad de har lärt sig av viktiga erfarenheter i livet och vad de har lärt sig av att berätta om sitt liv. Studien är baserad på kvalitativ metod med livsberättelser som intervjuform. Resultatet visar en positiv syn på det  egna åldrandet samt en självständighet och kapacitet att hantera kriser i livet. Att  berätta om sitt liv främjade reflektion som inte förekom lika ofta i vardagslivet,  värderingar stärktes och synen på personliga egenskaper förändrades. Individernas  livsberättelser visar en nyansering till stereotypiska bilder i samhället. Resultatet  analyserades utifrån teorin biografiskt lärande, för att se vad kvinnorna har lärt sig  av sin erfarenheter, självreflektion och interaktion med andra. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)