En studie om byggteknik och kulturhistoriska värden för medeltida takkonstruktioner i kyrkor

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

Sammanfattning: Arbetet syftar till att öka kunskapen om de medeltida takkonstruktioner och hur de är uppbyggda. Genom att göra en inventering och byggnadsundersökning av två takkonstruktioner i medeltida kyrkor. Resultatet av studien är tänkt att öka kunskapen av denna typ av byggnadsverk, dess kulturhistoriska värden och ge underlag för en långsiktig och hållbar förvaltning. De två kyrkorna som har undersökts är Drevs gamla kyrka och Hemmesjö gamla kyrka. I Sverige finns det många exemplar av välbevarade takkonstruktioner från medeltiden vilket är unikt. Examensarbetet genomfördes med hjälp av platsbesök, litteraturstudier och intervjuer, vilket var en bra kombination som gav ett tillförlitligt resultat. De personer som valdes att intervjuas är kunniga inom området och det var Samuel Palmblad från Kulturparken Småland samt timmerman och forskare Mattias Hallgren från Traditionsbärarna. Resultatet visar att båda kyrkorna är konstruerade i en romansk stil vilket är en arkitektonisk stil som var vanlig bland sockenkyrkorna under den tidiga medeltiden (1100-talet). Byggnadsteknikerna utvecklades under medeltiden vilket sakristian i Hemmesjö gamla kyrka visar med sin gotiska takkonstruktion från 1400-talet. Resultatet påpekar att båda dessa kyrkor är en del av Sveriges kulturarv och måste därefter bli behandlade på ett korrekt sätt för att dess kulturhistoriska värde inte ska förstöras. Resultatet påvisar även vikten av att dokumentera denna typ av takkonstruktioner då det ska fungera som en hjälp för förvaltningen av denna typ av bebyggelse. Detta examensarbete har svarat på varför det är viktigt att bevara de medeltida kyrkornas takkonstruktioner, dess byggnadstekniker samt vilken betydelse de kulturhistoriska värdena har.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)