Omsorg, fostran och lärande i teori och praktik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Författare: Sarah Ryberg; Patricia Contreras; [2008]

Nyckelord: fostran; förskola; lärande; lpfö 98; omsorg;

Sammanfattning: Vi, Patricia Contreras och Sarah Ryberg, har i vår studie, Omsorg, fostran och lärande i teori och praktik, valt att genomföra vår undersökning på fyra småbarnsavdelningar på fyra förskolor i en storstad i södra Sverige. Syftet med detta arbete är att ta reda på om omsorg, fostran och lärande bildar en helhet på dessa avdelningar, samt hur pedagoger-na tänker kring och arbetar med att skapa en miljö för småbarn där omsorg, fostran och lärande skapar en helhet. Uppsatsen baseras på frågorna: Hur gestaltar sig omsorg, fost-ran och lärande i den pedagogiska verksamheten på fyra förskolor i en storstad? Och vad lägger pedagogen i begreppen omsorg, fostran och lärande? Metoderna för detta arbete har varit observationer och intervjuer av pedagoger på avdelningarna. Arbetets teoretiska bakgrund baseras på Daniel Sterns, Dion Sommers, Ingrid Pramling Samuelssons och Lev Vygotskijs teorier kring omsorg, fostran och lärande. Kapitel Resultat är en sammanställning av empiri och teori. Varje begrepp har behandlats för sig för att slutligen knyta samman begreppen till en helhet. Slutsatsen av undersökningen är att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet i de verksamheter vi har undersökt. Det framgår av arbetet att pedagogerna är konsekventa, då deras uppfattning av begreppen omsorg, fostran och lärande även gestaltar sig i de-ras verksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)