Kvinnors upplevelser av omvårdnad efter att ha blivit utsatta för våld i nära relationer : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Våld i nära relationer mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och skapar ett lidande hos de utsatta på flera plan och dessa kvinnor är i särskilt behov av stöd. Vårdpersonal har en viktig roll i att möta dessa kvinnor, där hela människan måste tas i beaktande. Kunskapsbrist och organisatoriska brister försvårar mötet med kvinnor som blivit utsatta för våld. Syfte: Beskriva hur kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer upplevde omvårdnaden från vårdpersonalen. Metod: Litteraturöversikt där elva kvalitativa artiklar analyserades. Resultat: I resultatet framkommer det fyra huvudteman och två subteman. (1) Vårdpersonalens attityder och bemötande; vikten av tid, utsatt patientgrupp. (2) Betydelsen av att vårdpersonal frågar om våld. (3) Fokus på symtom. (4) Upplevelser av stöd och hjälp. Konklusion: Vårdpersonal behöver mer utbildning, tydliga riktlinjer och stöd/handledning från arbetsplatsen. Relationen mellan vårdpersonal och den utsatta kvinnan behöver präglas av en trygg miljö, tillit och medmänsklighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)