Färskvaror, automation och framtiden

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Det finns för närvarande en stark, nationell och internationell, efterfrågan på effektivare bruk av resurser och färskvaror, bland annat från svensk dagligvaruhandel, den svenska regeringen och FN. Naturvårdsverket visar samtidigt att i Sverige så slängs cirka 1.3 miljoner ton mat årligen och att 40% av detta slängs i konsument och butiksled. Detta till trots att dagligvaruhandeln har automatiserade inköpssystem, så kallade Automatiska Ordersystem (AOS). Med utgångspunkt ur dessa system har författarna undersökt, med hjälp av evidensbaserad managementmetodik, intervjuer och observation, Axfoods AOS, Autoorder (AO) utifrån ett inventory managementperspektiv hur systemets nuläge ser ut samt utvecklat en prototyp-modell. Dynamiken av systemet låg fokus, utifrån teoretisk applicering från nutida forskning inom Inventory management. Studien resulterade i teoretisk prototyp som ämnar att bidra till underlag för vidare forskning av AOS.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)