Köpa eller äga? : en studie om shoppingmani och materialistiska värderingar

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

Författare: Charlotte Kajving; Tommy Widell; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Psykologin tar upp två perspektiv gällande shoppingmani. Det kliniska fokuserar på själva utförandet och det kognitiva fokuserar på betydelsen av produkten. Dessutom finns teorier som placeras emellan där vikten läggs vid både agerandet och produktens värde. Tjugoen medlemmar från en rikstäckande förening för shoppingberoende och 20 högskolestudenter i Mellansverige fick fylla i en enkät. Syftet med undersökningen var att undersöka i vilken utsträckning föreningsmedlemmarna fanns representerade inom perspektiven, se hur materialistiska värderingar skiljer sig åt mellan perspektiven samt mellan deltagargrupperna. Inga signifikanta skillnader fanns mellan grupperna. Denna tendens går emot alla tidigare teorier, förmodligen beror detta på den svaga första delen i undersökningen. Fokus bör därför riktas på att det inte finns någon skillnad mellan föreningsmedlemmar och studenter.

Key words: clinical perspective, cognitive perspective, compulsive buying disorder, shopping, materialism

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)