Lean och medarbetarskap: En korrelationsstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka om det finns något samband mellan lean och medarbetarskap. Studien genomfördes på tre avdelningar på Skånes Universitetssjukhus i Lund. För att kunna studera, samla in data och mäta, hur långt en verksamhet har kommit i sin lean-implementering, utvecklades och testades Lean Evaluation Questionnarie. Lean har delats upp i två faktorer, lean instrument och lean filosofi. Lean instrument karaktäriseras av verktyg och metoder, lean filosofi består av lärande, delaktighet, ansvar, befogenheter, värdegrund, ledarskap och kommunikation. Medarbetarskapet undersöktes med mätinstrumentet Work-Oriented Relationships and Knowledged-based Investigation Questionnarie (Bertlett & Arvidsson, 2009). Studien genomfördes med kvantitativ ansats. Enkäterna distribuerades till 117 deltagare varav 46 erhölls komplett ifyllda, (40%). Korrelationsanalysen visade att det inte finns något samband mellan lean instrument och medarbetarskap medan det finns ett positivt samband mellan lean filosofi och medarbetarskap. Slutsatsen av denna studie är att det går att jobba med lean som verksamhetsfilosofi och samtidigt uppnå ett gott medarbetarskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)