Konstruktion av matarsystem

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

Sammanfattning:

Syfte– Att skapa ett innovativt system som separerar samt underlättar matning av små detaljer från punkt A till B utan att komplikationer uppstår.

Att skapa ett system som underlättar transport av detaljerna genom en automatiserad mätmaskin för att minimera manuellt arbete som sliter på personalen. Syftet med studien är inte att ta fram en konstruktion som är färdig för produktion. Syftet är att ta fram lösningsförslag på de problem som upplevs med maskinen.

Metod– Arbetet grundar sig i den industriella PU-processen där vissa faser har tagits bort då ingen ny produkt har utvecklats utan endast en vidareutveckling har utförts. Förstudien gjordes i form av ett möte med PEMA Metall. Mötet gick ut på att samla in så mycket information som möjligt för vidare arbete. En kravspecifikation upprättades sedan i samarbete med PEMA Metall. Därefter utfärdades en tidsplanering i form av ett Gantt-schema som baserades på faserna från den använda processen. En idégenerering genomfördes i form av en brainstorming session. Därefter viktades kraven i kravspecifikationen med hjälp av metoden Parvis jämförelse. Första konceptelimineringen utfördes i tre steg, i första steget användes endast magkänsla för att eliminera orealistiska lösningar. I andra steget användes en elimineringsmatris för att få bort de lösningar som inte uppfyllde de givna kraven. I tredje steget upprättades en Pugh-matris för att eliminera de sämsta lösningarna. De kvarvarande lösningarna sammanställdes i en morfologisk matris för att ta fram ett antal totallösningar. Totallösningarna fördes sedan in i en ny Pugh-matris för att ta fram ett vinnande koncept.

Resultat– Arbetet resulterade i ett lösningsförslag på de två delproblemen med mätmaskinen. Delproblemen innefattar separering/inmatning och frammatning.

Skribenterna har tagit fram ett konceptförslag som till stor del löser de problem som PEMA Metall upplever med maskinen. Detta förslag är inte direkt applicerbart på maskinen då inga viktiga mått har tagits i åtanke vid konstruktionsarbetet.

Implikationer– Utvecklingsarbetet har resulterat i en teoretisk effektivitetsökning. Från att maskinen mätte cirka en detalj i sekunden till en teoretisk hastighet på 3.9 per sekund beroende på vald standardkedja.

Begränsningar– Det finns risk att kolven som används vid inmatningen inte kan arbeta så snabbt som den behöver utan att vibrationer uppstår. En lösning på detta problem diskuteras i kapitel 6.3.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)