Transpersoners upplevelser av vårdpersonalens bemötande inom den öppna hälso- och sjukvården : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Begreppet transperson är ett paraplybegrepp vilket inkluderar alla personersom upplever att deras könsidentitet och/eller könsuttryck inte är kongruentmed det kön de blev tilldelade vid födseln. Prevalensen av transpersoner ivärlden är svår att uppskatta och på grund av den stigmatisering somgruppen utsätts för finns förmodligen ett mörkertal. Transpersonerdiskrimineras, utsätts för våld och övergrepp samt försätts ofta i hälsofarligasocioekonomiska tillstånd såsom social exkludering, arbetslöshet ochhemlöshet. Detta ökar risken för depression, ångest, suicid, missbruk ochpsykisk stress. Syfte: Att belysa transpersoners upplevelser kring bemötande från vårdpersonalinom den öppna hälso- och sjukvården. Metod: För att besvara syftet genomfördes en litteraturöversikt. Åtta vetenskapligaartiklar analyserades utifrån likheter och skillnader. Resultat: Resultatet presenteras utifrån fem olika teman vilka lyder: Vård som främjaridentitetsutveckling, Att avslöja sin könsidentitet, Kunskap och attityder frånvårdgivarens sida, Diskriminerad till följd av sin identitet och Ansvaretligger hos patienten. Diskussion: Diskussionen betonar hur vårdpersonal kan få ökad förståelse förtranspersoners behov utifrån Husserls livsvärldsteori. Konsensusbegreppetvårdande diskuteras i relation till de bristfälliga vårdrelationer mångatranspersoner vittnar om. Vidare diskuteras kunskapsglappet hosvårdpersonalen, dess effekter på vårdens tillgänglighet och behovet avutbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)