Nutrition vid demenssjukdom : Främjande omvårdnadsåtgärder

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Demens drabbar främst äldre och är en sjukdom där delar av hjärnan avvecklas. Personer med demenssjukdom får en nedsatt kognitiv förmåga och har svårt att minnas saker och utföra vardagliga aktiviteter. Många lider av ätsvårigheter vilket ökar risken för undernäring. Syfte:Att beskriva omvårdnadsåtgärder för att främja näringsintag hos personer med demenssjukdom. Metod: Studien är en litteraturstudie där sökningar i databaserna CINAHL,  PubMed och SweMed+  gjordes för att besvara syftet . Omvårdnadsåtgärder i artiklarna identifierades och kunde sorteras under olika kategorier och subkategorier. Resultat: För att främja näringsintaget hos personer med demenssjukdom identifierades fyra huvudsakliga åtgärder. De som lyftes fram var måltidssituation och matning, näringstillskott, miljöåtgärder och pedagogiska åtgärder. Slutsatser: Resultatet visar att vårdpersonalen har en viktig roll för att främja patienternas näringsstatus och kan tillgodose en gemytlig måltidsmiljö samt näringsrik och allsidig kost. Att möta individens näringskrav är en utmaning och kräver tid och tålamod. Ju längre tid som patienten tillbringar vid matbordet, desto större blir näringsintaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)