Görs det skillnad på flyktingkris och flyktingkris? : en kvalitativ textanalys av Aftonbladets framställning av den syriska respektive ukrainska flyktingkrisen.

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: ”Görs det skillnad på flyktingkris och flyktingkris?” är författad av Linnéa Jönsson och Carolin Sandberg i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds universitet. Syftet med studien är att undersöka Aftonbladets framställning och rapportering om den syriska flyktingkrisen 2015 respektive den ukrainska flyktingkrisen 2022, för att se om det går att urskilja några skillnader. För att besvara frågeställningen har ett antal artiklar från respektive år analyserats med hjälp av teorier och begrepp som ”framing” (inramning), konstruktionen av ”vi” och ”dem” samt retorik. Analysen visar att det inte förekommer några större skillnader i Aftonbladets rapportering av de två flyktingkriserna varken sett till vilken inramning som görs eller vilken retorik som används. Vi kan heller inte se att Aftonbladet gör skyldiga till konstruktionen av ”vi” och ”dem” i sin rapportering av de två flyktingkriserna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)