Moderna språk i grundskolan – en studie i synen på språk i styrdokument från 1962 till 2000.

Detta är en C-uppsats från

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om det har skett några förändringar avseende synen på de modernaspråken i den decentraliserade skolan. De frågor som besvaras i studien är vilka förändringar i synen på de modernaspråken man kan se i de olika styrdokumenten samt hur de moderna språkens roll skiljer sig åt nu jämfört medtidigare. Den teoretiska ram inom vilken undersökningen genomförs är att det vi undervisar i är starkt knutet till denomgivande kontexten. Som metod användes en kvalitativ textanalys med idéanalytisk inriktning, vilken dågenomfördes i läsningen av grundskoleläroplanerna Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 samt deras respektive tillhörandekursplaner. Det som framkom i studien är att det över tid skett en förändring vad gäller synen på språk och att dennaförändring har sin orsak i olika skeenden runtomkring. Likväl framkom att synen på språk i den decentraliseradeskolan skiljer sig avsevärt från den syn som framfördes i Lgr 62, Lgr 69 samt Lgr 80, framför allt i betonandet avolika språkliga kompetenser. Däremot har studien redovisat att det redan i Lgr 80 fanns tendenser som pekade moten allt mer kommunikativ språksyn, liknande den som förekommer i Lpo 94 samt Kursplanen i moderna språk 2000.Det framstår alltså enligt studien som att den förändrade språksynen varit en bidragande orsak tilldecentraliseringsprocessen.Detta aktualiserar det faktum att man som lärare måste bli varse om den kontext varur kunskapssynen konstitueras.Studien medvetandegör även att skolans ämnen befinner sig i en ständig förändringsprocess och att man som läraremåste vara medveten om sitt ämnes historiska bakgrund för att kunna förstå varför man idag har den syn man harangående ett visst ämne.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)