Utveckla grundskolans NO-undervisning - Ett lärarperspektiv på innehåll, arbetssätt och arbetsmiljö i år F-9

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning:

I detta arbete studeras lärares uppfattningar om innehåll, arbetssätt och arbetsmiljö kopplat till N&T-undervisning i grundskolans år F-9. Denna studie är en del av ett projekt som Östsam genomför på uppdrag av skolverket. Projektet har som mål att öka intresset hos eleverna i grundskolan för naturkunskap och teknik. Syftet med arbetet, förutom att hitta dessa uppfattningar, är att jämföra lärarnas uppfattningar mellan år F-3, 4-6 och 7-9. En jämförelse görs också mellan lärares uppfattningar och elevers uppfattningar. Resultatet visar att lärare har många uttalade uppfattningar kring N&T-undervisningens innehåll, arbetssätt och arbetsmiljö. Lärare har en relativt tydlig bild av vad elever är intresserade av och hur de vill lära sig. De upplever dock att inre och yttre faktorer hindrar dem från att praktisera den undervisningen som de skulle önska. Vi kan se en skillnad mellan de olika stadierna i skolan, kopplat till hur dessa miljöer är organiserade. Resultaten diskuteras i relation till lärares beliefs. Det har visat sig att dessa beliefs i väldigt stor utsträckning påverkar undervisningen i skolan och således borde dessa vara av intresse att undersöka när man planerar att förändra skolans N&T-undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)