C-uppsats inlagd av Peter andersson : Hur upplevs påtvingad behandling?

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Författare: Peter Andersson; [2009]

Nyckelord: c-uppsats; sociologi;

Sammanfattning:

Abstract:

 

Denna uppsats söker upplevelsen av påtvingad behandling. Den är gjord på ett behandlingshem i Mellansverige som bedriver behandling efter § 12 LVU med särskilda befogenheter i vård av unga. Behandlingshemmet lyder under SIS (Statens institutionsstyrelse). Underlaget består av fem intervjuer med elever som blir behandlade för narkotika- och alkoholmissbruk samt lättare eller grövre kriminalitet. Metoden som använts för att analysera intervjuerna är fenomenologiskt inspirerad som innebär att man söker efter essensen i upplevda erfarenheter.

Resultatet visar på sex viktiga teman. Dessa är:Allas problem (ett ”vi” på institutionen), frihetslängtan, passivitet/uppgivenhet, vad eleverna ser som behandling, personalkontakt, aktivitetsbrist. Uppsatsen argumenterar för hur dessa teman utgör individens upplevelse av en behandling på en låsbar institution. Resultatet pekar mot att det idag behöver ses över hur väl denna behandlingsform fungerar utifrån de intagnas perspektiv.

 

 

 

Sökord:  LVU, Tvång, Ungdomar, Upplevelse, SIS, Fenomenologi, Behandling, Missbruk, Kriminalitet, Motivation, Forced treatment.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)