Arbetet med samverkan mellan fritids- och klasslärare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

Sammanfattning: Inom vår utbildning och speciellt den verksamhetsförlagda utbildningen som vi haft inom fritidshemmet, har vi sett brister och otydlighet i samverkan på våra respektive skolor. Detta fick oss att tänka på vad samverkan innebär och hur det kan se ut när samverkan fungerar mellan fritidshemmet och skolan. Syftet med detta examensarbete är att undersöka och belysa hur fritids- och klasslärare ser på samverkan och de positiva samt negativa aspekterna som existerar i verksamheterna. Studien har utgått från en kvalitativ metod där intervjuer hölls med tre fritidslärare och tre klasslärare från olika skolor i södra Sverige. Vi har formulerat tre frågeställningar som hjälpt oss att förstå hur samverkan kan genomföras på olika arbetsplatser och mellan olika människor. Teorierna vi utgår från i analysen är performativitet och social konstruktivism. Studiens resultat visar att samverkan utförs på liknande sätt på olika arbetsplatser, fritids- och klasslärare har samma syn på samverkan och dess innebörd. Något gemensamt vi såg mellan alla informanter är att de nämner hur viktig kommunikation mellan kollegor är, samt att samverkans främsta uppgift är att bidra till elevernas utveckling och lärande i skolan på ett gynnsamt sätt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)