Kamratrespons som formativ bedömning i svenskämnet : Metoder, möjligheter och svårigheter

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur några lärare i årskurs 1-6 arbetar med kamratrespons vid bedömning av elevtexter i ämnet svenska. Ytterligare ett syfte med examensarbetet är att få kunskap om vilka möjligheter och svårigheter det finns med arbetssättet kamratrespons samt att ta reda på hur de intervjuade lärarna tror att eleverna upplever kamratrespons. Utgångspunkten är Vygotskijs teori om sociolkulturellt lärande i socialt samspel. I studien har semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fem lärare från tre olika skolor använts. Lärarnas beskrivningar av arbetssättet överensstämmer med vad som framkommer i litteraturen. Framför allt används kamratrespons i svenskans skriva-delar. Den vanligaste metoden är Två stjärnor och en önskan. De möjligheter och svårigheter som lärarna lyfter stämmer i stort sett överens med vad som framkommer i litteraturen. Av intervjuerna framgår att ett positivt klassrumsklimat är det viktigaste för att kamratrespons ska fungera. Av studien framgår att det finns en skillnad mellan lärarnas tankar och det som framkommer av litteraturen. De intervjuade lärarna framför att det är svårt att hitta fungerande responspar, vilket inte framgår av litteraturen. Den lyfter endast att det är bra att byta responspar ofta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)