Delirium - Kan användandet av bedömningsinstrumentet CAM-ICU hjälpa sjuksköterskan att upptäcka delirium hos intensivvårdspatienten?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Delirium är ett vanligt tillstånd på intensivvårdsavdelningen (IVA) och forskning visar attpatienter som drabbas av delirium har högre mortalitet, längre vårdtider på sjukhus och sänktlivskvalitet lång tid efter vårdtiden. Det finns olika former av delirium: hyperaktivt,hypoaktivt och blandformer. Den vanligaste formen, hypoaktivt delirium, är lätt att feltolkasom översedering eller depression. Att använda sig av bedömningsinstrument kan göra attdelirium upptäcks tidigare och att patienten snabbare får adekvat vård, vilket kan lindraförloppet. Det har utvecklats olika instrument för att bedöma om patienterna har delirium.Syftet med denna studie var att undersöka om användandet av CAM-ICU (ConfusionAssessment Method for Intensive Care Unit - ett bedömningsinstrument av delirium) är ettanvändbart mätinstrument för sjuksköterskan att upptäcka delirium hos patienter som vårdaspå IVA. Metoden som använts är litteraturstudie. I de sexton artiklar som resultatet grundarsig på visar det sig att CAM-ICU är användbar och väl validerad. Instrumentet har jämförtsmed flera andra instrument och visat sig vara ett bra alternativ. Forskare har i flera studiertagit fram olika strategier för att införa CAM-ICU. En nyligen publicerad enkätundersökning iSverige visar att det fortfarande är ovanligt att använda bedömningsinstrument för delirium påsvenska intensivvårdsavdelningar. Slutsatsen blir att CAM-ICU verkar vara ett säkert, snabbtoch pålitligt bedömningsinstrument för att bedöma om patienten har delirium. Det har ävenvisat sig vara framgångsrikt att ha en genomtänkt strategi vid införandet av CAM-ICU.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)