Att bära hijab i en svensk kulturell kontext : En intervjustudie av åtta svenska muslimska kvinnor

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

Författare: Lisa Vanler Pedersen; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Antalet muslimer som bor i Sverige har genom de senaste årtiondenas invandring ökat kraftigt. Detta har också lett till att islam har blivit mer synlig som en del av den religiösa offentligheten i Sverige, ett land där majoritetsbefolkningen är kristen. Islams ökade närvaro och synlighet i det svenska samhället har oundvikligen lett till att ett antal diskussioner och spänningar har uppstått. En de mest aktuella och medialt bevakade diskussionerna i detta avseende är frågan om slöjan, eller hijab, som bärs av många muslimska kvinnor. En oroande ökning av islamofobi i västvärlden sedan 11e september-attacken i USA 2001, vilken i många avseenden förefaller bero på en okunskap både vad gäller religion och kultur, skänker extra relevans till studier som söker öka kunskaper inom detta område. I synnerhet finns en brist på studier som ägnar särskild uppmärksamhet åt kvinnor inom den muslimska minoriteten i västvärlden. Händelser under senare år, så som förbjudet av hijab i franska skolor, väcker en mängd frågor runt detta så uppenbart värdeladdade klädesplagget som bärs av många muslimska kvinnor och hur detta förhåller sig till den förmodade ökade utsattheten hos muslimer bosatta i länder med en kristen majoritetsbefolkning. Genom att utgå ifrån existerande litteratur på ämnet samt kvalitativa intervjuer belyser denna studie den religiösa sedvänjan hos unga muslimska kvinnor bosatta i Sverige att bära slöja. Studien ämnar undersöka den kontext i vilken den bärs, vilken innebörd den har för unga kvinnor, och vilka eventuella konsekvenser det har i deras liv. Genom en kvalitativ forskningsstrategi baserad på intervjuer med åtta unga svenska muslimska kvinnor har studien genererat resultat som visar att bärandet av slöja i en svensk kulturell kontext är förenat med en mängd svårigheter, men att det också är svårigheter som kan fungera som identitetsstärkande. Studien visar att bärandet av slöja i en västerländsk kulturell kontext ofta är en kamp i många olika avseenden. Denna kamp förefaller i många fall påverka såväl kvinnornas känsla och syn på den egna identiteten som det religiösa utövandet. Att praktisera den traditionella sedvänjan att bära slöja ses av många som extra viktigt i en sekulär kulturell kontext, som ett sätt att såväl externt som för sig själv tydliggöra den religiösa delen av ens identitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)