Lärares perspektiv på kontroversiella ämnen i historieundervisning - en kvalitativ studie på två sydsvenska gundskolor

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Att undervisa om kontroversiella ämnen i skolan är enligt framstående forskare i fältet gynnsamt för att skapa demokratiska medborgare. Det är dessutom förenligt med skolans övergripande uppdrag varpå historieämnet inte är ett undantag vilket anges i de gällande styrdokumenten. Samtidigt råder det en brist på kunskap om hur svenska historielärare ser på relationen mellan kontroversiella ämnen i historieämnet och uppdraget att fostra demokratiska medborgare. Denna studies syfte är att undersöka hur historielärare från två sydsvenska kommuner hanterar och ser på denna relation. Denna kvalitativa studie har inhämtat material genom semistrukturerade intervjuer med fyra verksamma historielärare. Lärarnas förhållningssätt analyserades utefter fyra strategier utvecklade av Robert Stradling. Analysen av lärarnas syn på historieämnet gjordes genom Kvande och Naastads elva element i historieämnet som bidrar till demokratiupplärning. Det resulterade i insikten att respondentgruppen håller kontroversiella ämnens roll i historieundervisning som essentiell för historieämnet och en tillförsikt om kontroversiella ämnens användbarhet som redskap för att främja den demokratiska fostran. Studien ger förslag på vidare forskning som kan bidra med mer fördjupad kunskap om vilka ämnen som upplevs kontroversiella beroende på plats samt en djupare analys av huruvida olika historiekulturer i ett klassrum bidrar till möjligheter eller hinder för en den demokratiska fostran.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)