Arbetsterapeuters beskrivning av hur aktiviteterna i Assessment of Work Performance (AWP-FK) fungerar och kan utvecklas : En e-Delphistudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Sammanfattning: AWP-FK är en specifik tillämpning av bedömningsinstrumentet Assessment of Work Performance (AWP) och består av aktiviteterna: montering av hyllor, sortering av post samt administrativ aktivitet. Utveckling av instrumentet med fler aktiviteter har efterfrågats i tidigare studier. Syftet med studien är att undersöka hur arbetsterapeuter beskriver att nuvarande aktiviteter i AWP-FK fungerar och kan utvecklas. Metoden e-Delphi användes och två webbaserade rundor utfördes. Studien bestod av elva arbetsterapeuter som använder AWP-FK i försäkringsmedicinska utredningar. Det kvalitativa materialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys och det kvantitativa materialet sammanställdes i en tabell. Resultatet visar att nuvarande aktiviteter i AWP-FK till viss del utformas olika i verksamheter. Experterna ger förslag på nya aktiviteter och utformning av aktiviteter. Mer likvärdiga bedömningar önskas i AWP-FK. Kommunikations- och interaktionsfärdigheter är svårbedömda i nuvarande aktiviteter och möjligheten till bedömning av motoriska färdigheter varierar mellan aktiviteterna. En mer omfattande studie bestående av fler arbetsterapeuter kan genomföras för att vidare undersöka om och hur experternas förslag på nya aktiviteter och utformning av aktiviteter kan användas för att utveckla AWP-FK.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)