Att äga eller inte äga?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Att äga eller inte äga? En studie kring människors inställning till bildelning. Ämne/kurs: KSMK65, Examensarbete för kandidatuppsats, 15 hp Författare: Emma Mellesmo Sebyhed & Ellinor Westesdotter Handledare: Josefine Östrup Backe Nyckelord: Delningsekonomi, bildelning, konsumtionsbeteende, hållbarhet, normer, drivkrafter och barriärer Syfte: Få en djupare förståelse för sambandet mellan normer kring hållbar konsumtion och delningsekonomi där bildelning tas upp som exempel. Syftet är att utforska inställningar som finns för människor i Sverige att använda sig av bildelningstjänster. Frågeställningar: Vad har människor för inställning till bildelningstjänster och vilka barriärer och drivkrafter finns för att ingå i bildelningstjänster? Metod: Studien bygger på en abduktiv ansats med ett konstruktionistiskt förhållningssätt. En kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod där både semistrukturerade intervjuer och en enkätundersökning är genomförd. Det empiriska materialet består av fem semistrukturerade intervjuer mellan åldrarna 22 och 55 år, samt 126 enkätsvar. Teoretiska perspektiv: Studien utgår från hållbarhetsperspektiv för att förstå konsumtionsbeteendet kring delningsekonomi mer specifikt bildelning. Resultat: Studien har visat en positiv inställning till bildelning, dock är kunskapen begränsad. Ekonomiska faktorer väger tyngre än miljömässiga när det kommer till att dela. Inställning tycks inte påverkas av ålder utan snarare är det inkomstnivån som spelar roll. Bekvämlighet är viktig för människors transportval likaså är geografisk plats en avgörande faktor. Tekniken har identifieras som både en barriär och drivkraft. Studien visar också att det finns motstridiga resultat kring ägande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)