Bankernas kreditprocess för privatpersoner : En studie om/hur Baselregelverket och andra regelverk har påverkat kreditprocessen

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning:

Bakgrund: 1990-talskrisen och dagens finanskris har liknande uppkomst som härleds till alltför generös utlåning. Som följd uppkom stora kreditförluster i majoriteten av bankerna. För att öka riskmedvetenheten hos bankerna samt för att stabilisera den finansiella ekonomin finns myndigheter och kommittéer som övervakar och sätter regler för hur bankverksamheten skall fungera.     

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om, och i så fall hur, kreditgivningsprocessen mot privatpersoner har förändrats genom åren. Vi ville studera om Baselrekommendationerna och andra regelverk har fått en direkt påverkan på bankernas sätt att hantera dessa krediter. 

Genomförande: För att uppnå studiens syfte har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med anställda på de fyra svenska storbankerna samt med en senior analytiker på Finansinspektionen. Den insamlade empirin analyserades sedan utifrån gällande teori inom området.

Resultat: Majoriteten av bankerna har ändrat sin kreditprocess sedan 1990-talet och gått från pantbelåning med säkerheten i fokus, till att använda kassaflödesbelåning. Därför har återbetalningsförmågan blivit allt viktigare. Bankerna menar vidare att de blivit mer restriktiva med beviljning av lån över 85 procent av fastighetens värde till följd av bolånetakets införande. Riskbenägenheten har även den minskat sedan 1990-talet, med undantag för Handelsbanken som redan under 1990-talet fokuserade på krediter med hög kvalité. Kreditprocessen och arbetssätten hos bankerna beskrivs nu som utförda med mer noggrannhet. För privatpersoner har det generellt sett blivit svårare att få en kredit eftersom kreditprocessen är mer utförlig och noggrann nu samtidigt som kraven på högre kontantinsats och amortering har ökat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)