Due Diligence - Erforderlig omsorg eller onödigt merarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Syfte Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva den praxis som har utkristalliserats i ett urval av företag i samband med due diligence. Med utgångspunkt i beskrivningen är syftet sedan att utvärdera huruvida den finansiella due diligencen skapar ett mervärde för köparen jämfört med om han enbart skulle förlita sig på den externa redovisningen. Med mervärde avses här att nyttan av en due diligence är större än kostnaden för en due diligence. Metod Vår uppsats bygger på en kvalitativ undersökning där vi intervjuat fyra konsultbyråer och två företag som är frekventa köpare av due diligence tjänster. Intervjuerna kompletteras med litteraturstudier inom området. Slutsatser Mervärdet av en finansiell due diligence beror på hur undersökningen har gjorts. En rent revisionsinriktad due diligence ger i princip ingen ny information utan värdet består i dessa fall enbart i att köparen får en ”second opinion” om målföretaget. En mer analytiskt inriktad due diligence har dock ett större värde eftersom den underlättar integrationen mellan köparens verksamhet och målföretaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)