Bias inom AI-baserad rekrytering

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Teknikens framsteg har förändrat stora delar av rekryteringsprocessen. Sedan millenniumskiftet till år 2015 har erorna Digital Recruiting 1.0 och 2.0 transformerat rekryteringsbranschen tack vare internets etablering. Digital Recruiting 3.0 påbörjades då behovet av att inkludera tekniker med artificiell intelligens uppkom på grund av internet, då enorma mängder ansökningar behövde bearbetas. Dock har dessa tekniker presenterat nya utmaningar; att de enkelt riskerar att innehålla bias och därmed inte kan leverera etiska resultat, vilket leder till diskriminerande anställningsprocesser. Uppsatsen syftar till att undersöka hur bias i AI-företags rekryteringstjänster uppkommer samt hur de arbetar med att minska dessa biaser. I litteraturen bearbetas begreppet AI och tillhörande tekniker, biaser samt Europeiska kommissionens riktlinjer för tillförlitlig AI. För att besvara forskningsfrågan genomfördes en kvalitativ studie där fyra AI-företag och ett rekryteringsbolag intervjuades om bias och hur de arbetar med bias. En diskussion förs kring vilka biaser som uppkommer samt hur detta kan leda till mindre bias. Studien visar hur olika biaser kan uppkomma på grund av olika komponenter och processer i liknande tjänster. Studien visar även hur företag minskar bias i sina tjänster utifrån Europeiska kommissionens riktlinjer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)