Ägarens betydelse för ett företags värde

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Företagsvärdering handlar om att uppskatta och beräkna det ekonomiska värdet på ett företag genom olika metoder och modeller. De finns dock en problematik med att de klassiska värderingsmetoderna utesluter en stor del av de icke-finansiella faktorerna. Dessa faktorer kan ha en betydande roll på företagets värde men utesluts då de inte finns något enkelt sätt att väga in deras betydelse i värderingsmodellerna. Flera tidigare studier lyfter fram humankapital som en av de viktigaste tillgångarna i ett företag. I små företag tenderar dessutom ägaren vara starkt kopplad till företaget. Detta beror på att ägaren ofta besitter förmågor och företagsspecifik kunskap som gör denne mycket betydelsefull för företaget och dess drift.  Syftet med rapporten är att undersöka vilken betydelse en ägare i små företag har på ett företags värde vid en försäljning. Den teorin som använts för att svara på rapportens syfte är den resursbaserade teorin och VRIO-ramverket, med ett urval av tre delar. Studien har en kvalitativ forskningsmetod och det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med företagsvärderare.  Studien har visat att en ägare oftast ses som betydelsefull i små företag. Hur betydelsefull ägaren anses vara kan däremot variera beroende på ett antal olika faktorer. En ägare kan besitta kunskap och förmågor som gör denne värdefull, sällsynt och icke-imiterbar i det specifika företaget. Det finns flera olika tillvägagångssätt för att ta hänsyn till ägaren vid en företagsvärdering, gemensamt är dock att alla värderare tittar på vilken risk som uppkommer när ägaren lämnar företaget. Ju mer betydelsefull desto större blir risken och desto mer påverkas företagets värde. Av studien har det framgått att det är kriteriet icke-imiterbar som har allra störst påverkan huruvida hänsyn tas till ägaren vid värderingen eller inte. Studien visar också att det finns ett flertal problem och svårigheter när hänsyn ska tas till ägaren och vid värdering av små företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)