Cannabinoiders effekt och säkerhet vid behandling av neuropatisk smärta – en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Neuropatisk smärta är smärta som orsakas av en skada eller sjukdom i kroppens sensoriska system. Denna smärta behandlas med annorlunda behandlingsmetoder än de som tillämpas vid nociceptiv smärta. Ett exempel på sensoriska symtom som kan uppstå vid neuropatisk smärta förändrad eller förlorad känsel. I kroppen finns det så kallade endocannabinoid-systemet (ECS) som innehåller endocannabinoiderna anandamid (AEA) och 2-arakidonoylglycerol (2-AG) och cannabinoidreceptorer (CB1 och CB2). Detta system deltar i kroppens homeostas och påverkar ett antal fysiologiska aktiviteter, och är även involverade i kroppens endogena smärtlindringssystem. Neuropatisk smärta ofta är svårbehandlad och det finns behov av nya läkemedel. Ett ämne som är omdiskuterat är huruvida cannabis som skulle kunna användas vid neuropatisk smärta. Växtbaserade cannabinoider är de aktiva ämnena i cannabisplantan. Syfte: Syftet med detta litteraturarbete var att utreda effekten av cannabinoider för behandling av neuropatisk smärta med avseende på klinisk effekt och säkerhet. Metod: En systematisk litteratursökning har gjorts i databaserna PubMed och Cinahl. Åtta originalartiklar inkluderades som handlar om patienter som har diagnosticerats med neuropatisk smärta, samt cannabinoiders effekt och säkerhet. Resultat: Patienter med neuropatisk smärta relaterad till olika sjukdomar som fick cannabis erhöll en signifikant reduktion av smärtintensitet i 7 av 8 studier. Förbättringen av smärtintensitet upplevdes dock endast av THC och THC/CBD-spray, jämfört med dronabinol och placebo-behandlingen som inte gav statistisk skillnad. Generellt dokumenterades inga allvarliga biverkningar under samtliga studier förutom kognitiva och fysiska biverkningar. Diskussion: Samlad data från samtliga studier tyder på en viss smärtlindring kan erhållas av vissa av cannabinoider hos patienter med neuropatisk smärta, endast vid en studie sågs ingen skillnad i effekt jämfört med placebo. Ingen av studiernas deltagare fick livshotande biverkningar eller behövde vård efter exponeringen för de olika cannabinoiderna som studerades. Slutsats: Denna litteraturöversikt indikerar att cannabinoider har en klinisk effekt och säkerhet vid kontrollerad behandling. Trots detta så behövs det mer forskning inom området för att kunna dra någon slutsats om hur effektivt det är jämfört med andra läkemedel samt hur säkert det är under långvarig användning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)