Mobbning på arbetsplatsen - En studie av den rättsliga regleringen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: En arbetsmiljö är både fysisk och psykosocial. Den fysiska delen är enkel att överblicka eftersom den är objektiv, medan den psykosociala är lite mer komplicerad då den är subjektiv och personer uppfattar den olika. I uppsatsen utreds begreppet psykosocial arbetsmiljö för att ge en förståelse för dess innebörd och relevans till ämnet. Kränkande särbehandling är det begrepp som används i svensk rätt och därför utreds dess innebörd närmare. Mobbning visar sig ha likställts med kränkande särbehandling i mycket forskning men de skillnader som har hittats presenteras också. I uppsatsen görs ingen skillnad mellan begreppens innebörd eftersom mobbning alltid innebär kränkande särbehandling. Beteendet utgörs av negativa handlingar som riktas mot någon under en längre tid. Den utsatte personen ställs utanför en social gemenskap och det skapar en stor förvirring och ett trauma. Kränkande särbehandling kan få allvarliga konsekvenser för den som drabbas. Arbetsmiljölagen är den huvudsakliga lagstiftningen på området och den ålägger arbetsgivaren ett stort ansvar för att skapa en god arbetsmiljö där arbetstagarnas hälsa skyddas. Lagen ger dock ingen möjlighet för den enskilde arbetstagaren att föra en rättslig process emot arbetsgivaren. I en mobbningssituation kan även annan lagstiftning bli aktuell. I uppsatsen redogörs för diskrimineringsrätten, anställningsskyddet och straffrätten för att utreda hur dessa områden påverkar den enskildes rättigheter och skyldigheter. Trakasserier kan omfattas av diskrimineringslagen om den grundar sig i någon av diskrimineringsgrunderna som lagen ställer upp eller om det är ett fall av sexuella trakasserier. Det visar sig att diskrimineringslagen erbjuder ett starkare skydd än arbetsmiljölagen och att kränkande särbehandling därför kan få olika utfall beroende på vilket uttryck beteendet tar. Den som mobbar en kollega riskerar att bli omplacerad, uppsagd eller avskedad om det går att styrka att beteendet inneburit ett brott mot anställningsavtalet. Alla arbetstagare ska enligt arbetsmiljölagen medverka till en god arbetsmiljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)