Du tror att du vet allt, men jag vet lite till : Patientmedverkan vid bedsiderapport En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Dagens omvårdnadsforskning lyfter fram patienten som den viktigaste men samtidigt den mest outnyttjade resursen i hälso- och sjukvården. Patienterna måste göras mer delaktiga i sin egen vård och behandling. Historiskt har överrapportering mellan sjuksköterskor skett på sjuksköterskeexpeditionen. I bedsiderapportering sker kommunikationen mellan vårdpersonal och patient, vilket gör informationsöverföringen effektiv och säker. Syfte: Att beskriva patientens upplevelse av delaktighet vid bedsiderapport. Metod: Studien är en litteraturöversikt baserad på kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet redovisas utifrån fyra teman: att bli bemött som en person, att förstå och bli förstådd, att bidra till sin egen vård och att känna sig trygg. Det är viktigt att patienten erkänns som en person för att känna sig delaktig och därmed kunna bidra till sin egen vård. När patienten förstår och gör sig förstådd upplevs delaktighet. En bra bedsiderapport skapar trygghet. Slutsats: När sjuksköterskan blir medveten om fördelarna, tar tillvara på möjligheterna med patientens deltagande och samtidigt tar hänsyn till sekretess, språkbruk och patientens personella förutsättningar, blir bedsiderapportering betydelsefull för ökad delaktighet och inflytande för patienterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)