ARBETSMILJÖANSVARET I BEMANNINGSBRANSCHEN - En studie om det gemensamma arbetsmiljöansvaret mellan bemannings- och kundföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte:Den här studien syftar till att undersöka hur bemanningsföretag ansvarar för bemanningsanställdas arbetsmiljö samt hur bemanningsföretag uppfattar att det gemensamma arbetsmiljöansvaret mellan bemannings- och kundföretag i praktiken fungerar.Teori:Krav/kontroll/socialt stöd-modellen har använts som teori i den här studien för att tolka och förstå det gemensamma arbetsmiljöansvarets effekter på arbetsmiljön.Metod:Den här studien har en kvalitativt inriktad metod. Kvalitativ intervju av semistrukturerad art har använts som teknik för att samla information.Resultat:Genom att det studerade bemanningsföretaget ansvarar för sina egna skyldigheter inom det gemensamma arbetsmiljöansvaret och genom att ha regelbunden kontakt och informationsutbyte med sina kundföretag arbetar bemanningsföretaget för att uppnå en säker och trygg arbetsmiljö för den bemanningsanställda personalen. Bemanningsföretaget framhåller däremot hur det, som ett resultat av det gemensamma arbetsmiljöansvaret, förekommer situationer där parternas vilja ställs emot varandra, vilket genererar olika typer av friktioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)