Sjuksköterskans förebyggande arbete vid diabetesfotsår hos patienter med typ 2 diabetes : – En litteraturöversikt.

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes är en kronisk sjukdom som uppskattas att ca 19 % av all jordens befolkning över 65 år har. Typ 2 diabetes brukar oftast upptäckas vid en komplikation såsom fotsår. Fotsår kan förebyggas tidigt och sjuksköterskan kan ha en stor betydelse i denna process. Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården går snabbt och därför är det av betydelse att se över de senaste årens forskning om hur sjuksköterskan bäst kan bidra till att förebygga diabetsfotsår. Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskan kan förebygga diabetesfotsår hos patienter med typ 2 diabetes. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt. Sökningarna utfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Nio artiklar sorterades ut till resultatet. Analysen genomfördes enligt Fribergs (2017) definition.  Resultat: Studien resulterade i tre kategorier, att informera och utbilda, att screena fördiabetesfotsår och att samarbeta mellan professioner. Slutsats: Sjuksköterskan har en viktig roll i att informera och utbilda patienterna om diabetes för att förebygga komplikationer av diabetesfotsår hos patienter med typ 2 diabetes. Tidig upptäckt av neuropati och perifer artärsjukdom med hjälp av screeningsverktyg kan vara essentiell för att förebygga diabetesfotsår. Det är av betydelse att sjuksköterskan har ett gott samarbete med multidisciplinära team för att förebygga diabetesfotsår hos patienter med typ 2 diabetes.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)