Personers upplevelse av att leva med KOL, Kronisk obstruktiv lungsjukdom : en litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom och i Sverige lever flera hundra tusen personer med sjukdomen. För att personer med KOL ska uppnå en god livskvalité krävs ett personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att man ser människan bakom sjukdomen och inte endast sjukdomen. Vårdpersonal/sjuksköterskan bör därför inrikta sig på personens upplevelse av KOL för att på så vis kunna stödja behoven hos varje enskild individ. Syfte: Att beskriva personers upplevelse av att leva med KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom. Metod:  Litteraturstudien utfördes i form av kvalitativ design och innehållsanalys med induktiv ansats som analysmetod. 12 vetenskapliga artiklar inkluderades och granskades. Resultat: Personers upplevelse av att leva med KOL är beskriven i fyra kategorier, “Att känna sig begränsad i sitt vardagliga liv”, “Att oförutsägbar andnöd påverkar aktiviteter”, “Att leva med ångest och rädsla”, “Att anpassa sig till ett liv med sjukdomen”. Slutsats: Att som sjuksköterska ha kunskap om vad sjukdomen KOL innebär för personer som drabbas, hur vardagen kan förändras, hur man kan hjälpa personerna till ett meningsfullt liv trots sjukdom är en viktig del i omvårdnaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)