Vad vi gör eller vad vi bör göra, det är två helt skilda frågor : En intervjustudie med syfte att belysa anestesisjuksköterskans preventiva arbete mot intraoperativ hypotermi

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: Maximilian Håkansson; Lindha Lomberg; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: hypotermi är en potentiellt skadlig komplikation till anestesi och kan få flera negativa konsekvenser, inte minst för patientens välbefinnande. Anestesisjuksköterskan håller både ett professionellt och ett etiskt ansvar att förebygga sådana komplikationer, främja välbefinnande och lindra patientlidande. Hypotermi är därför en viktig fråga för anestesisjuksköterskor att engagera sig i. Syfte: syftet var att belysa anestesisjuksköterskans preventiva arbete mot intraoperativt hypotermi. Metod: studien genomfördes utifrån kvalitativ design med induktiv ansats. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer och materialet analyserades genom innehållsanalys enligt Erlingsson och Brysiewicz (2017) beskrivning. Resultat: resultatet presenteras med det övergripande temat: att påverka, anpassa och att acceptera begränsningar i anestesisjuksköterskans komplexa arbete, vilken innehöll de fyra huvudkategorierna: att arbeta evidensbaserat, att begränsas i arbetet, att anpassa efter förutsättningarna och att vara en länk i vårdkedjan. Totalt nio subkategorier följde huvudkategorierna.    Slutsats: anestesisjuksköterskans arbete med att förebygga intraoperativ hypotermi är komplext, mångsidigt och påverkas av flera olika faktorer. En del går att påverka, andra inte. Goda kunskaper om ämnet fanns, men med behovet att med hjälp av riktlinjer och rutiner implementera dessa bättre i det dagliga arbetet.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)